Algemene Voorwaarden Streetkarting.nl Verhuur

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Streetkarting.nl verhuur en daaraan verbonden
ondernemingen, verder te noemen: ‘Streetkarting.nl verhuur’ gedane aanbiedingen en alle
overeenkomsten waarbij Streetkarting.nl verhuur partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk
anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere
contracterende partijen, verder te noemen: ‘huurder’, zijn niet van toepassing, ook al is
daarnaar door de huurder in van haar afkomstige correspondentie en stukken uitdrukkelijk
verwezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van: Baanmateriaal, (vracht)auto verhuur, trailerverhuur, kartverhuur en Segway verhuur.
2. Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 De afspraak voor verhuur van het goed komt tot stand op het moment dat de huurder en Streetkarting.nl verhuur de overeenkomst tekenen en gaan in op ofwel het ogenblik dat de huurder het gehuurde in ontvangst neemt, ofwel op het ogenblik dat het gehuurde geladen wordt door Streetkarting.nl verhuur voor bezorging op een door huurder omschreven locatie.
2.2 Alle aanbiedingen zijn, tenzij door Streetkarting.nl verhuur uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, vrijblijvend, tenzij een geldigheidsduur is vermeld en huurder voor het einde van de geldigheidsduur het aanbod heeft aanvaard. Is geen geldigheidsduur vermeld of is de geldigheidsduur zonder aanvaarding verstreken, zijn alle aanbiedingen, etc. zijdens Streetkarting.nl verhuur eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Streetkarting.nl verhuur. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Streetkarting.nl verhuur.
2.3 Streetkarting.nl verhuur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden, afwijkingen, afbeeldingen, tekeningen en vermelde maten / gewichten, etc. in uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen. Streetkarting.nl verhuur is niet gebonden aan de inhoud van door haar gehanteerde folders / drukwerken, tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
3. Reservering en annulering
3.1 Huurder kan voor verhuur bestemde zaken bij Streetkarting.nl verhuur reserveren. Reservering wordt altijd in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.
Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
3.2 Huurder heeft het recht de reservering voor het tijdstip van de terbeschikkingstelling van de gehuurde zaak te annuleren. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
Bij annulering is huurder de volgende vergoeding verschuldigd:
– 75% van het huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt in minder dan tien dagen voor het tijdstip waarop de zaken aan huurder ter beschikking zouden dienen te worden gesteld;
– 50% van het huurbedrag wanneer de annulering plaatsvindt voor of op de tiende dag voor het tijdstip waarop de zaken aan de huurder ter beschikking zouden dienen te worden gesteld.

 

4. Einde huurovereenkomst
4.1 Door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn eindigt de overeenkomst. De huurovereenkomst kan door Streetkarting.nl verhuur tegen een eerder tijdstip worden beëindigd, zonder dat hiervoor een beslissing van een rechter nodig is en onverminderd het recht van Streetkarting.nl verhuur op vergoeding van kosten, schade en rente, indien huurder tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan wel in het geval van surseance van betaling, faillissement, toepassing van de wsnp, of ondercuratestelling van huurder.4.2 In de hierboven onder 4.1 genoemde gevallen is Streetkarting.nl verhuur te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd het gehuurde bij huurder terug te halen. Huurder is verplicht om aan Streetkarting.nl verhuur medewerking te verlenen. Huurder machtigt Streetkarting.nl verhuur hierdoor zich toegang tot het gehuurde goed te verschaffen.
Streetkarting.nl verhuur is niet aansprakelijk voor welk nadeel dan ook dat geleden wordt door huurder of derden als gevolg van het terughalen van het goed c.q. het beëindigen van de huurovereenkomst.

 

5. Overmacht en aansprakelijkheid
Streetkarting.nl verhuur behoudt zich het recht voor om, in het geval de bestelde / de gereserveerde goederen niet voorradig of defect blijken te zijn, een alternatief te leveren dat voldoet aan dezelfde capaciteiten. Streetkarting.nl verhuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook niet na ingebrekestelling, indien Streetkarting.nl verhuur niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. Streetkarting.nl verhuur is niet aansprakelijk voor schade aan huurder of derden, waaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van gebreken aan het verhuurde, zichtbaar of onzichtbaar. Streetkarting.nl verhuur is nimmer aansprakelijk voor schade van huurder of derden, waaronder begrepen gevolgschade ten gevolge van onkundig gebruik van het gehuurde of het gebruik van het gehuurde in strijd met de bedieningsvoorschriften. Mocht Streetkarting.nl verhuur op grond van de wet of op grond van de redelijkheid en billijkheid toch aansprakelijk zijn, kan de door Streetkarting.nl verhuur te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen, met een maximum van € 1500,–.

 

6. Retourneren
6.1 Huurder is verplicht het gehuurde uiterlijk op de datum en het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt beschikbaar te stellen aan Streetkarting.nl verhuur.
Als het gehuurde niet uiterlijk op dat tijdstip is beschikbaar is, verkeert huurder van rechtswege in verzuim. Huurder is dan een schadevergoeding aan Streetkarting.nl verhuur verschuldigd, welke schadevergoeding € 250,– per uur bedraagt. Huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde worden. Indien de huurder het zich opzettelijk het gehuurde goed toeëigent, is sprake van verduistering van het gehuurde goed. De huurovereenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde goed aan Streetkarting.nl verhuur niet verlengd, hoewel het risico volledig bij huurder blijft.

 

7. Controle van het gehuurde
Huurder is verplicht om onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst heeft genomen het gehuurde te controleren op gebreken, mankementen of andere klachten.
Bij constatering van gebreken, mankementen of andere klachten, dient huurder direct, voordat hij het gehuurde in gebruik neemt, Streetkarting.nl verhuur van het gebrek, het mankement of de andere klacht op de hoogte te brengen. Het in gebruik nemen van het gehuurde door huurder heft het recht om te reclameren op. Huurder is verplicht instructies van Streetkarting.nl verhuur op te volgen. Huurder dient erop toe te zien dat eventuele gebreken, mankementen, etc. in de huurovereenkomst worden omschreven.

 

8. Schade, verlies
8.1 Huurder dient schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode is ontstaan, onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan Streetkarting.nl verhuur te melden. Huurder verplicht zich de aan het gehuurde door zijn toedoen of door omstandigheden die rechtens voor zijn risico komen ontstane schade aan Streetkarting.nl verhuur te vergoeden tegen de dagwaarde. De dagwaarde is de huidige nieuwwaarde van het gehuurde verminderd met de afschrijving op basis van leeftijd of aantal draai-uren van het beschadigde, dan wel verloren gegane goed, dan wel de kosten die met de reparatie van het gehuurde gemoeid gaan – zulks ter bepaling door Streetkarting.nl verhuur. Ongeacht het vorenstaande blijft huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Streetkarting.nl verhuur geleden schade.
8.2 Voor zoekgeraakte zaken / onderdelen waarvan de dagwaarde door Streetkarting.nl verhuur aan huurder in rekening is gebracht en die later alsnog door huurder worden gevonden en teruggebracht, dient huurder de verschuldigde huurprijs te betalen, deze wordt door Streetkarting.nl verhuur in mindering gebracht op de terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.
8.3 Streetkarting.nl verhuur is nimmer aansprakelijk voor schade die is geleden door huurder of derden, welke schade is ontstaan door of in verband met het gehuurde.
8.4 Streetkarting.nl verhuur heeft ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke voldoet aan de of bij krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die Streetkarting.nl verhuur vrijwaart, komt evenwel schade aan derden die weliswaar door de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Het in de aansprakelijkheidspolis genoemde eigen risico komt voor rekening van huurder.
8.5 Huurder wordt door Streetkarting.nl verhuur aansprakelijk gehouden, ongeacht of huurder aan het verlies, diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, dan wel onderdelen daarvan schuld heeft. Huurder is verplicht (preventieve) maatregelen te treffen ter voorkoming van diefstal of beschadiging van het gehuurde.
8.6 In het geval van schade aan of veroorzaakt met het gehuurde, is huurder verplicht Streetkarting.nl verhuur daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en instructies van Streetkarting.nl verhuur op te volgen. Huurder dient in ieder geval namen en telefoonnummers van getuigen te noteren, het aanrijdingsformulier in te vullen en door de politie een rapport of proces-verbaal te laten opmaken.
8.7 Indien tijdens de overeenkomst schade aan het gehuurde ontstaat, komen de reparatiekosten voor rekening van huurder. Alles conform het bovenstaande. Indien tijdens de overeenkomst het gehuurde verloren gaat, bijvoorbeeld door diefstal, komt de schade geheel voor rekening van huurder. Indien tijdens de overeenkomst schade ontstaat aan zaken of goederen die bij het gehuurde horen, zoals bijvoorbeeld kentekenbewijzen, komt deze schade voor rekening van huurder – onder schade wordt ook verlies verstaan.
8.8 Streetkarting.nl verhuur heeft ten aanzien van het gehuurde slechts een WAM-verzekering afgesloten voor zover het gehuurde een WAM-plichtig object is.
Huurder wordt geacht voor overige risico’s zelf een verzekering af te sluiten.

 

9. Overige verplichtingen
9.1 Indien huurder een goed huurt van Streetkarting.nl verhuur terwijl voor de besturing van dat goed op de openbare weg een geldig rijbewijs nodig is, dient huurder bij het afsluiten van de huurovereenkomst een geldig rijbewijs, op naam van huurder gesteld, te tonen. Indien huurder een quad huurt, dient huurder in het bezit te zijn van rijbewijs B.
9.2 Huurder is verplicht het gehuurde slechts overeenkomstig de bestemming te gebruiken, met inachtneming van de bedieningsvoorschriften die door Streetkarting.nl verhuur bij aflevering van het gehuurde aan huurder zijn medegedeeld.
9.3 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden mag uitsluitend met schriftelijke en voorafgaande toestemming van Streetkarting.nl verhuur.
Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven op de overeenkomst.
9.4 Huurder dient Streetkarting.nl verhuur onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende zaken van huurder of op het gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Streetkarting.nl verhuur dreigen te worden aangetast.
9.5 Huurder zal geen veranderingen aan het gehuurde aanbrengen.
9.6 Huurder is verplicht zich te houden aan de algemeen geldende verkeersvoorschriften.
9.7 Huurder zal zich met een kart en/of quad niet begeven op een autoweg of een autosnelweg, dan wel op wegen of terreinen waar gemotoriseerd verkeer niet is toegestaan.
9.8 Huurder mag met het gehuurde het Nederlands grondgebied niet verlaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Streetkarting.nl verhuur.

 

10 Boetes, belastingen
Huurder verklaart zich akkoord om alle lasten, eventuele belastingen (waaronder precariobelasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.

 

11. Betaling
11.1 Betaling geschiedt te allen tijde vooraf per factuur, behoudens schriftelijke toestemming van Streetkarting.nl verhuur.
Huurprijzen, waarborgsommen, etc. dienen voorafgaand aan de huurovereenkomst te zijn voldaan.
11.2 Indien huurder zich niet aan de betalingstermijn houdt verkeert hij van rechtswege in verzuim. Ingeval van genoemd verzuim kan Streetkarting.nl verhuur de huurovereenkomst beëindigen en het gehuurde terstond terughalen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Streetkarting.nl verhuur geleden schade, komen voor rekening van huurder.
11.3 Indien huurder niet binnen de voorgemelde termijn dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Streetkarting.nl verhuur zonder enige ingebrekestelling het recht op de wettelijke rente en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de vordering met een minimum van € 200,–.

 

12. Geschillenregeling
Op de huurovereenkomst is te allen tijde Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een met Streetkarting.nl verhuur gesloten overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, zulks onder exclusieve toepassing van het Nederlands recht. Streetkarting.nl verhuur behoudt zich het recht voor de wederpartij aan zijn algemene zetel te dagvaarden.